ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 204
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๕๕-๐๐๑ สายหนองเข้- เขาแดง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ ตำบลช่องด่าน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๖๓ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2567
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. จำนวน ๔ ศูนย์ และ สำหรับโรงเรียน (สพฐ)15 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.55-001 สายหนองเข้- เขาแดง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้ ตำบลช่องด่าน กว้าง 8 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี22 เมษายน 2567
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2567
จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2567
จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ ตำบลช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาส้มพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบของ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567