ข่าวการเงิน

 ประเภท :  31 มีนาคม 2566 ผลการตรวจสอบปีงบ 2565
 ประเภท :  6 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)
 ประเภท :  25 เมษายน 2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท :  25 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน
 ประเภท :  25 เมษายน 2565 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประเภท :  12 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 มีนาคม 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรก 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 มิถุนายน 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรก 2563