ข่าวการเงิน

 ประเภท :  3 มกราคม 2567 รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 กรกฎาคม 2566 รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566)
 ประเภท :  4 เมษายน 2566 รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566)
 ประเภท :  31 มีนาคม 2566 ผลการตรวจสอบปีงบ 2566
 ประเภท :  6 มกราคม 2566 รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
 ประเภท :  6 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)
 ประเภท :  25 เมษายน 2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท :  25 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน
 ประเภท :  25 เมษายน 2565 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประเภท :  12 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)