ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 204
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเช่าเวทีในการจัดงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาเช่านั่งร้านโครงเหล็กสำหรับตั้งคบเพลิง ตามโครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗ -๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2566
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาเช่าเวทีในการจัดงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาเช่านั่งร้านโครงเหล็กสำหรับตั้งคบเพลิง ตามโครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗ -๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2566