แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 11 results.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2566