รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-5 of 8 results.
รายงานผลการดำเนินงานแผนการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
รายงานการผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการเพื่่อจัดความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2566 รอบ6เดือน
รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566