นโยบายและแผน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร   " สร้างงานใหม่  ปรับปรุงงานเก่า  เข้าถึงประชาชน "

     ผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวทางนโยบายในการพัฒนาให้   “ชุมชนมีความสงบสุขน่าอยู่

น่าอาศัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล”

 

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     - เน้นพัฒนาปรับปรุงถนนเส้นทางหลัก และเส้นทางรองภายในตำบลให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้ก่อสร้างถนนขนาดมาตรฐานในส่วนที่ยังขาดแคลนอยู่ เพื่อให้การคมนาคม

สะดวก รวดเร็ว เกื้อหนุนการผลิต การสร้างงานและรายได้ จัดระบบการบริหารจัดการน้ำ

ให้มีประสิทธิภาพจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำไว้เก็บกักน้ำไว้ใช้

นการเกษตรได้ตลอดปี ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น

ก่อสร้างระบบประปา การระบายน้ำ เจาะบ่อบาดาล สระน้ำ ภาชนะรองรับน้ำฝน

ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

 

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

     - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในตำบล สนับสนุนการรวมกลุ่ม

ของเกษตรกรให้เป็นระบบ  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 

โดยประสานงานกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

๓. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

     - จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่  สมบูรณ์  แข็งแรง

จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพสำหรับ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ให้อย่างทั่วถึงและจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินโดยมุ่งพัฒนามาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรทุกประเภท  ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ

 

๔. นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม 

     - ส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ให้ได้มาตรฐานคลอบคลุม ทุกพื้นที่

โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดให้มีห้องสมุดชุมชนสนับสนุนสื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

ในทุกระดับในตำบล  สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีที่  ทันสมัยมาใช้ในชุมชน จัดให้มี

การประกวดผลงานของเด็กนักเรียน  การแข่งขันด้านวิชาการ  สนับสนุนกิจกรรม

เกี่ยวกับเด็ก ส่งเสริมกีฬาทั้งในระดับนักเรียน เยาวชน ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะ

วัฒนธรรมอันดีงาม อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น

 

 ๕. นโยบายด้านสาธารณสุข

     - เน้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสุขอนามัยของประชาชน การควบคุมและ

ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตลอดจนพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข

ให้เพียงพอ  มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

 

๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     - เน้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการ

ขยะมูลฝอย การคุ้มครองดูแลที่สาธารณะประโยชน์

 

๗. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

     - เน้นการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง การบริการสาธารณะ เช่น การอำนวย

ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อกับ อบต. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนจะบริหารงบประมาณที่เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน

ตำบลช่องด่าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุด

     - จัดให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ให้มีความรวดเร็ว

     - จะบริหารงบประมาณและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน

        อย่างแท้จริง

     - บริหารกิจการของ อบต. ทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

     - จะบริหารงาน อบต.ช่องด่าน โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ได้แก่

        1. หลักนิติธรรม 

        2. หลักคุณธรรม

        3. หลักความโปร่งใส

        4. หลักการมีส่วนร่วม 

        5. หลักความรับผิดชอบ                

        6. หลักความคุ้มค่า

     และด้านอื่นๆ ในการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย หรือถ่ายโอนภารกิจให้เป็นไปตาม

ข้อกำหนด หรือวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด ประสานกับหน่วยงานอื่น

เพื่อขอรับงบประมาณในการพัฒนาตำบลต่อไป