ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 220
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลช่องด่าน หมู่ที่ ๑ - ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. จำนวน ๔ ศูนย์ และ สำหรับโรงเรียน (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๕๕-๐๐๑ สายหนองเข้- เขาแดง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ ตำบลช่องด่าน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๕๕-๐๐๑ สายหนองเข้- เขาแดง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ ตำบลช่องด่าน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๕๕-๐๐๑ สายหนองเข้- เขาแดง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ ตำบลช่องด่าน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๖๓ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2567
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. จำนวน ๔ ศูนย์ และ สำหรับโรงเรียน (สพฐ)15 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567