ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 220
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.55-001 สายหนองเข้- เขาแดง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้ ตำบลช่องด่าน กว้าง 8 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี22 เมษายน 2567
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2567
จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2567
จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ ตำบลช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาส้มพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบของ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กบ ๕๑๔๗ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ถึงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2567
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ความยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด ๒.๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567