แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 12 results.
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านของ อบต
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 )
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565).pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณปโภคขั้นพื้นฐาน.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล.pdf
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.pdf
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง.pdf
ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 61-65 .pdf
ส่วนที่ 3 ต่อ (ยท.01).pdf
ส่วนที่ 4 ติดตาม.pdf
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563