ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 204
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพุพระ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพุพระ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ช่องด่าน กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ ตำบลช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตาราเมตร30 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๕๕-๐๐๐๓ สายบ้านหนองเข้ - บ้านสามยอด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ ตำบลช่องด่าน กว้าง ๘ ยาว ๑,๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 สิงหาคม 2566
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ำดื่ม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหว้า ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสนามกีฬา โครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566