ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 198
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กบ ๕๑๔๗ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนลูกรัง ใช้ดินลูกรัง จำนวน ๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๖ ท่อน หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเขาแดง สายอ่างเก็บน้ำมาฝั่งบ้านผู้ใหญ่มนูญ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2566
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามยอด ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. จำนวน ๔ ศูนย์ และ สำหรับโรงเรียน (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๐๑ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ ตำบลช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ ตำบลช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 ตุลาคม 2566
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. จำนวน ๔ ศูนย์ และ สำหรับโรงเรียน (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗27 ตุลาคม 2566