การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-5 of 5 results.
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566
การดำเนินการบริหารความเสี่ยง ปี 2566
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น