ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 165
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. จำนวน ๔ ศูนย์ และ สำหรับโรงเรียน (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นเอนกประสงค์ 3 ช่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นเอนกประสงค์ 3 ช่อง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2566
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. จำนวน ๔ ศูนย์ และ สำหรับโรงเรียน (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗30 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ ตำบลช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กบ ๕๑๔๗ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนลูกรัง ใช้ดินลูกรัง จำนวน ๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๖ ท่อน หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566