ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 7 results.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชชนตามอำนาจหน้าที่ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิยนทดรองราชการ
แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น