ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 5 results.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชชนตามอำนาจหน้าที่ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิยนทดรองราชการ
แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2562