เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมา

    ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540

 

วิสัยทัศน์

       “ประชาชนร่วมคิด   ผูกมิตรเพื่อนบ้าน   เจือจานทั่วถึง

  เน้นซึ่งพัฒนา   แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ   ทุกประเภทต้องเท่าเทียม”

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา 170 154 137 291 คน
หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน 371 400 437 837 คน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า 147 249 272 521 คน
หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ 312 404 444 848 คน
หมู่ที่ 5 บ้านสามยอด 123 181 153 334 คน
หมู่ที่ 6 บ้านเขาแดง 189 257 268 525 คน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้ 183 250 258 508 คน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว 165 244 242 486 คน
หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ 182 319 313 632 คน
หมู่ที่ 10 บ้านช่องด่าน 124 211 222 433 คน
หมู่ที่ 11 บ้านช่องด่าน 82 152 167 319 คน
หมู่ที่ 12 บ้านสามยอด 138 219 243 462 คน
หมู่ที่ 13 บ้านหัวเขา 271 190 163 353 คน
หมู่ที่ 14 บ้านเขาพุ 232 364 324 688 คน
หมู่ที่ 15 บ้านห้วยคร้อ 82 172 169 341 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ่อพลอย ห่างจาก

ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอยประมาณ  ๘  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

     ทิศเหนือ           มีพื้นที่ติดต่อตำบลหลุมรัง  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

     ทิศใต้               มีพื้นที่ติดต่อตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

     ทิศตะวันออก      มีพื้นที่ติดต่ออำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี

     ทิศตะวันตก        มีพื้นที่ติดต่ออำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี

     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐  ตำบลช่องด่าน

อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

เนื้อที่  

     องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน มีพื้นที่โดยประมาณ ๒๒๓ ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ ๑๓๙,๓๗๕ ไร่

สภาพภูมิประเทศ

     สภาพภูมิประเทศ มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสลับภูเขา มีลำตะเพินไหลผ่าน

พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง การเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผล 

 

การเมืองการปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำลช่องด่าน จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  ๒๓ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  มีพื้นที่โดยประมาณ ๒๒๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๓๙,๓๗๕ ไร่

มีเขตปกครอง  รวม ๑๕ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑  บ้านหัวเขา     นายบุญช่วย  โพธิ์ทอง                 ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๒  บ้านช่องด่าน     นายศุภชัย  สุกใส                ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๓  บ้านหนองหว้า     นายสุวิทย์  เหมือนเขียว               ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๔  บ้านวังใหญ่     นายสิทยะ  สาธิตภาณุวัฒน์  กำนันตำบลช่องด่าน

หมู่ที่ ๕  บ้านสามยอด     น.ส.ชรินทร์ ใจบุญ             ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๖  บ้านเขาแดง     นายสมจิตร  พวงชีวงษ์                ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๗  บ้านหนองเข้     นายขจรศักดิ์  โต๊ะน้อย                ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๘  บ้านหนองบัว     นายกฤตภาส  บูชา              ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๙  บ้านหนองพุพระ     นายอุบล  ศรีรัตน์                ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องด่าน     นางมณีรัตน์  ป้องกัน           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๑ บ้านช่องด่าน     นายวิรัช   เสือสกุล              ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามยอด     นายประเสริฐ  แซ่จึง            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขา     นายนิวัฒน์  น้อยพันธุ์          ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาพุ     นายชวลิต  ชาลีกันหา         ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยคร้อ     นายคมสัน  ผ่องคงอ่วม                ผู้ใหญ่บ้าน

     - อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน  ได้แก่

        หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๑๕

     - จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน บางส่วน จำนวน ๑ หมู่บ้าน

        ได้แก่ หมู่ที่ ๑

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพ

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ปลูกอ้อย  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  

ยูคาลิปตัส สับปะรด ทำนา  ปลูกผักต่างๆ

หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล

     โรงแรม     จำนวน  ๒   แห่ง 

       - โรงแรมบลูแซฟไฟล์  จำนวน  ๓๐   ห้อง

       - โรงแรมกรังค์ปรีซ์      จำนวน  ๕๐   ห้อง

     ปั๊มน้ำมันและก๊าซ     จำนวน  ๒  แห่ง  ตั้งอยู่

       - หมู่ที่ ๑๔ บ้านช่องด่าน

       - หมู่ที่ ๕ บ้านสามยอด

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  ๔  แห่ง  ได้แก่

       - ลานมันบ้านวังใหญ่     หมู่ที่   ๔

       - ลานมันโชคพิพัฒน์ (สาขาช่องด่าน) หมู่ที่ ๑๔

       - ลานไม้ทรัพย์วรรณษา  หมู่ที่   ๑

       - ลานไม้อินทิรา            หมู่ที่ ๑๔

     โรงสี        จำนวน  ๒  แห่ง  ได้แก่

       - โรงสี หมู่ที่ ๑๓  บ้านหัวเขา

       - โรงสี หมู่ที่ ๑๔  บ้านเขาพุ

     โรงฆ่าสัตว์   จำนวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านช่องด่าน

     เหมืองแร่     จำนวน  ๑  แห่ง  ได้แก่ บริษัท เอส.เอ.พี. เหมืองแร่ จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๓

     สนามกอล์ฟ  จำนวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๑๓ บ้านหัวเขา

     สนามกอล์ฟบลูแซฟไฟร์และรีสอร์ท (Blue Sapphire Golf & Resort)

     สนามกอล์ฟกรังปรีซ์   กอล์ฟ คลับ (Grand Prix Golf Club)

การรวมกลุ่มของประชาชน

     กลุ่มออมทรัพย์             จำนวน    ๑  กลุ่ม (หมู่ที่ ๖  บ้านเขาแดง)    

     กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน       จำนวน  ๑๕  กลุ่ม (หมู่ที่ ๑ – ๑๕)               

     กลุ่ม กขคจ.                 จำนวน    ๙  กลุ่ม (หมู่ที่ ๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ และ ๑๒)

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

     ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา เขตพื้นที่ ๔ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้

     (๑) โรงเรียนบ้านช่องด่าน          ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  บ้านช่องด่าน

     (๒) โรงเรียนบ้านหนองหว้า        ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  บ้านหนองหว้า

     (๓) โรงเรียนบ้านสามยอด          ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านสามยอด

     (๔) โรงเรียนบ้านเขาแดง           ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านเขาแดง

     (๕) โรงเรียนบ้านหนองเข้           ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  บ้านหนองเข้

     (๖) โรงเรียนบ้านวังใหญ่             ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขา

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     วัด  จำนวน  ๕  แห่ง  ดังนี้

     (๑)       วัดช่องด่านราษฎร์บำรุง   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  บ้านช่องด่าน

     (๒)       วัดหนองหว้า                 ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  บ้านหนองหว้า

     (๓)       วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์      ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  บ้านสามยอด

     (๔)       วัดเขาแดง                    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖  บ้านเขาแดง

     (๕)       วัดหนองเข้จันทาราม       ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗  บ้านหนองเข้

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม

     การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

ถึงจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ  ๕๕  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๖๐ นาที 

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง

การสาธารณสุข

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) จำนวน  ๒  แห่ง  ดังนี้

     (๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องด่าน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน รับผิดชอบ

           หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔ และ ๑๕  (ผอ.รพสต. คือ นายมาโนช  กริ่มใจ)

     (๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามยอด  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  บ้านสามยอด 

           รับผิดชอบ หมู่ที่ ๕,๖,๗,๘,๙,๑๒  (ผอ.รพสต. คือ นางอติภา ใจตรง)

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     -  มีตำรวจชุมชนประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔  บ้านเขาพุ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     - รถยนต์ ขนาด ๖ ล้อ  บรรทุกน้ำขนาดความจุ   ๖,๐๐๐  ลิตร    จำนวน   ๑  คัน

หน่วยงานของรัฐ

     -   สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

     - ฝาย                  ๑   แห่ง  (หมู่ที่ ๑ บ้านช่องด่าน)

     - บ่อน้ำตื้น ๑๕๕  บ่อ

     - บ่อบาดาล        ๑๓๒  บ่อ

     - ระบบประปา       ๒๘  แห่ง

     - อ่างเก็บน้ำ          ๑   แห่ง  (หมู่ที่ ๖  บ้านเขาแดง)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     - ลำน้ำ , ลำห้วย  ๑  สาย  (ลำตะเพิน)

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     - มีป่าไม้