มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 7 results.
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566
เล่มประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
รายงานการวิเคราะห์ผลการปรมาณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565
ประมวลผู้บริหาร ปีจำปี 2566
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 2566