ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 136
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุทางการศึกษา ชุดสาธิตของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ สำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กศูนย์ฯพัฒนาการสมวัยดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามยอด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (เปลี่ยนโคมไฟประตูรั้ว) ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามยอด เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๘ บ้านถ้ำผาวังจันทร์ ตำบลหลุมรัง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบของ อบต.ช่องด่าน กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างโครงการขุดดินลำรางระบายน้ำโดยใช้เครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขา ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566