ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 198
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ำดื่ม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหว้า ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสนามกีฬา โครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาเช่าเวทีในการจัดงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาเช่านั่งร้านโครงเหล็กสำหรับตั้งคบเพลิง ตามโครงการจัดกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗ -๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2566