ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2562 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563