ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 171 ถึง 180 จากข้อมูล 198
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป (สำหรับงานซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป (สำหรับงานซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2565
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565