ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 161 ถึง 170 จากข้อมูล 180
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9363 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. จำนวน ๔ ศูนย์ และ สำหรับโรงเรียน (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕12 มิถุนายน 2565