แผนการดำเนินงาน

Displaying 11-15 of 15 results.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บัญชีครุภัณฑ์ ผด.03.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธร.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแ.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม (1).pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (1).pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเ (1).pdf
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564.pdf
แบบ ผด.01.pdf
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศใช้แผนดำเนินการ ปี 2563.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว.pdf
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร.pdf
แผนการดำเนินง