ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 141 ถึง 150 จากข้อมูล 198
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนถังเก็บน้ำไฟเบอร์ หมูที่ ๓ บ้านหนองหว้า ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (รายละเอียดตามแบบของ อบต.ช่องด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนถังเก็บน้ำไฟเบอร์ หมูที่ ๓ บ้านหนองหว้า ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (รายละเอียดตามแบบของ อบต.ช่องด่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2566
จ้างติดตั้งเต็นท์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหว้า ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในตำบลช่องด่าน สายทางหมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ ตำบลช่องด่าน - หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวมทั้ง ๒ ข้างทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในตำบลช่องด่าน สายทางหมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ ตำบลช่องด่าน - หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวมทั้ง ๒ ข้างทาง ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๕๕-๐๐๒ สายบ้านหนองบัว - บ้านสามยอด หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ตำบลช่องด่าน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๕๕-๐๐๒ สายบ้านหนองบัว - บ้านสามยอด หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ตำบลช่องด่าน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2566