ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 198
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลช่องด่าน หมู่ที่ ๑-๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลช่องด่าน หมู่ที่ ๑-๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลช่องด่าน หมู่ที่ ๑-๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 2566
ซื้อยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป (สำหรับงานซ่อมแซม) คอนกรีตภายในตำบลช่องด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๕๕-๐๐๐๓ สายบ้านหนองเข้ - บ้านสามยอด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ ตำบลช่องด่าน กว้าง ๘ ยาว ๑,๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๖๓ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๐๑ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ ตำบลช่องด่าน เชื่อมต่อหมูที่ ๖ บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566