การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

11 พฤศจิกายน 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน และพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563