ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

3 มีนาคม 2564
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ลงวันที่  3 มีนาคม  2564