โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลช่องด่าน และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564

1 มกราคม 2513
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!