องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) จัดงาน "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ"

14 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

https://www.youtube.com/watch?v=Ni6SL30Nkuc
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิริภาพตามแนวทางที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Econom) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ ๓R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
(๓) เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรึไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระบบสวัสดิการชุมชนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!