โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

14 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

             ปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากจำนวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น การพัฒนาประเทศที่มีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลผลิตเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดวัสดุเหลือใช้และกลายเป็นขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และในปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอย เป็นปัญหามลพิษที่สำคัญและมีความเร่งด่วนที่ต้องการแก้ไขเนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นแปรผันตามจำนวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีในขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ยังประสบปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนได้ โดยปัญหาที่พบเช่นปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจำนวนมาก สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมีไม่เพียงพอ ขยะมูลฝอยจำนวนมากไม่อาจกำจัดได้หมด และมีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ขยะมูลฝอยที่ได้จัดเก็บส่วนใหญ่นำมากำจัดด้วยวิธีการที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักมีข้อจำกัดทั้งบุคลากร งบประมาณ การจัดการ และองค์ความรู้ นอกจากนี้ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วย หากมีขั้นตอนการลดขยะหรือการนำขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่จะสามารถลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัดได้งบประมาณที่ทางท้องถิ่นได้รับก็เพียงพอจะนำไปใช้กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

          3.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม และนำขยะที่ใช้ได้กลับมาใช้ซ้ำ

          3.2 เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงาน

          3.3 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นในชุมชน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!