ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี การกำหนดพื้นที่และมาตรการควบคุมผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

17 พฤศจิกายน 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี การกำหนดพื้นที่และมาตรการควบคุมผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

       ด้วย จังหวัดกาญจนบุรีประสบประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาในที่โล่ง ไฟป่าหมอกควัน การคมนาคมขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ประกอบกับมติครม. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 รับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอมาตรกรขอความร่วมมือด้านการบริหารจัดการเพื่อเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยให้โรงงาน โดยให้จ.กาญจนบุรี เป็นต้นแบบการจัดการพื้นที่ลดการเผาอ้อยรอบชุมชนในรัศมี 5 กม. และรอบโรงงานน้ำตาลในรัศมี 10 กม. และมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" โดยมีกรอบแนวคิดใช้หลักการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า