ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??