คำถาม :

ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??

ระบบการไฟฟ้า
ระบบการประปา
ระบบการคมนาคม
ระบบการจัดการขยะ
ส่งคำตอบของคุณ